TÁBOR 2024

1.7.-4.7. | pre tanečnice od 9 - 17 r. / 170,00€

4-dňový turnus pre dievčatá z folklórnych súborov, prípadne ZUŠ vo veku od 9-17 rokov. Tanečné lekcie budú prebiehať v 2 skupinách podľa dosiahnutej tanečnej úrovne. | Registrácia je ešte možná na pozíciu náhradníka.

8.7.-12.7. | pre tanečníkov od 9 - 13 r. / 195,00€

5-dňový turnus pre dievčatá a chlapcov od 9-13 rokov, ktorí sa aktívne venujú tancu v detských folklórnych súboroch, prípadne v ZUŠ. | Registrácia je ešte možná na pozíciu náhradníka.

15.7.-19.7. | pre tanečníkov od 13 - 17 r. / 205,00€

5-dňový turnus pre skúsenejších tanečníkov, dievčatá a chlapcov z folklórnych súborov vo veku od 13-17 rokov. | Turnus je obsadený, registrácia bola ukončená.


Miesto konania: Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, Bratislava

REGISTRÁCIA 2024

Pred vyplnením registrácie sa prosím oboznámte s podmienkami účasti na tanečnom tábore a storno podmienkami, ku ktorým udeľujete odoslaním registrácie súhlas. Zákonný zástupca odoslaním registrácie berie tiež na vedomie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov uvedené v Prílohe č. 1 tejto Registrácie - Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby

Z registrovaných záujemcov budeme robiť výber detí podľa kritérií stanovených organizátorom

Na denné tábory si zákonný zástupca môže uplatniť rekreačný poukaz (viac info tu).

* Zákonný zástupca/rodič svojím podpisom v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník udeľuje súhlas s vyhotovením a použitím zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov, týkajúcich sa jeho dieťaťa, vyhotovených počas pobytu dieťaťa v tanečnom tábore. Zároveň udeľuje súhlas, aby sa tieto zvukové, zvukovo-obrazové a obrazové záznamy, týkajúce sa dieťaťa zverejnili za účelom prezentácie a propagácie tábora (webové stránky organizátora, sociálne siete, plagát, tlačové správy a pod.). Zákonný zástupca/rodič berie na vedomie, že tieto súhlasy platia až do ich odvolania.

** Zákonný zástupca/rodič odoslaním Registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov maloletej osoby v rozsahu údajov týkajúcich sa zdravia a zdravotnej spôsobilosti maloletej osoby v rozsahu uvedenom v tejto Registrácii, občianskym združením Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa, so sídlom: Baničova 38, 831 07 Bratislava, IČO: 52396398, v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"), za primeraného použitia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), kedy Spoločnosť ako prevádzkovateľ bude spracúvať predmetné osobné údaje dotknutej osoby a to na právnom základe, ktorým je tento súhlas, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti dieťaťa na dennom tanečnom tábore, za účelom zabezpečenia vhodnej stravy dieťaťa v prípade potravinovej alergie dieťaťa, ako aj za účelom zabezpečenia vhodných opatrení pri iných problémoch dieťaťa. Zákonný zástupca/rodič maloletej osoby si je vedomý tej skutočnosti, že tento súhlas je platný po dobu do jeho odvolania. Zákonný zástupca/rodič berie na vedomie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov uvedené v Prílohe č. 1 tejto Registrácie (Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby)