Všeobecné obchodné podmienky účasti na tanečnom tábore

Vyplnením registrácie súhlasíte s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami účasti na tanečnom tábore

(ďalej len podmienky účasti):

1. Organizátor - organizátorom Denného tanečného tábora s Lúčnicou (ďalej len tábor) je občianske združenie Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa, Baničova 38, 831 07 Bratislava, IČO: 52396398 (ďalej len organizátor).

2. Objednávateľ - objednávateľom sa rozumie rodič/zákonný zástupca dieťaťa.

3. Dieťa - je priamy účastník tábora.

4. Registrácia - v prípade záujmu o tábor je potrebné vyplniť online registráciu, aby bolo dieťa zaradené do databázy záujemcov. V záujme detí prosíme rodičov, aby do tábora registrovali iba tie deti, ktoré majú o ľudový tanec v tábore záujem. Odoslaním registrácie objednávateľ bez výhrad súhlasí s týmito podmienkami účasti a zaväzuje sa ich dodržiavať. 

5. Výber detí z databázy registrovaných záujemcov - vzhľadom na obmedzenú kapacitu tábora a veľký počet záujemcov robí organizátor výber detí podľa stanovených kritérií z databázy registrovaných detí. Registrácia preto neznamená automatické prijatie dieťaťa do tábora. Prijatým deťom zasiela organizátor pozvánky na záväzné prihlásenie do tábora s povinnosťou platby. Viac informácií k výberu detí tu: FAQ - Často kladené otázky

6. Záväzné prihlásenie - po obdržaní pokynov k platbe je potrebné vykonať úhradu za tábor najneskôr do 15 dní, resp. do dátumu splatnosti uvedenom na faktúre. Po pripísaní sumy na účet organizátora má dieťa v tábore miesto záväzne rezervované. V prípade neuhradenia ceny v určenej lehote rezervácia zaniká a miesto bude uvoľnené ďalším záujemcom o tábor.

7. Miesto náhradníka - deťom, ktoré splnia kritériá na prijatie do tábora, ale kapacita tábora je už naplnená, je ponúknuté miesto náhradníka. Viac o mieste náhradníka tu: FAQ - Často kladené otázky

8. Turnus - tábor sa koná v týždenných turnusoch (pondelok - piatok). Ak niektorý deň pripadne na sviatok, tábor sa koná aj v tento deň, čiže plných 5 dní, ak nie je vyslovene uvedené inak. Objednávateľ prihlasuje dieťa na celý týždeň vybraného turnusu. V prípade, že sa dieťa z akýchkoľvek dôvodov niektorého dňa nezúčastní, nevzniká mu nárok na vrátenie ceny za vymeškané dni.

9. Miesto konania - Dom kultúry Vajnory, Pod lipami 2, 831 07 Bratislava. Aktivity vonku sa konajú v blízkom okolí DK Vajnory.

10. Program tábora - pozostáva z tanečných lekcií a animačných programov. Podrobný program tábora bude vyvesený na nástenke v mieste konania tábora. Deti sa môžu tešiť najmä na tanečné lekcie s profesionálnymi tanečnými pedagógmi, nové tanečné skúsenosti, ľudové kroje, krojové súčiastky, tanečné rekvizity z Lúčnice, ľudové piesne a hudobné nástroje, ľudové tradície a remeslá, Školu vajnorských ľudových tradícií a tvorivé dielne, zábavné a tvorivé činnosti, pobyt vonku, hry v prírode a záverečné vystúpenie pre rodičov.

11. Denný program - denný program tábora trvá od 8:00 - 16:30 hod. Odchod detí pred ukončením programu sa neodporúča.

 • 8:00-8:30 príchod detí
 • 8:30-10:00 program
 • 10:00 desiata
 • 10:30-12:20 program
 • 12:30 obed
 • 13:00-14:00 oddych
 • 14:00-15:30 program
 • 15:30 olovrant
 • 15:45-16:30 program
 • 16:30 odchod detí

12. Cena za tábor:

 • 195,00€ / turnus pre mladšie deti - program od 8:00-16:30 hod., profesionálni lektori, strava 3 x denne (osobitná strava za príplatok +5,00€)
 • 205,00€ / turnus pre staršie deti - program od 8:00-16:30 hod., profesionálni lektori, strava 3 x denne (osobitná strava za príplatok +5,00€)

13. Strava a pitný režim - organizátor sa zaväzuje zabezpečiť deťom celodennú stravu (desiata, obed, olovrant) a nápoje (voda, malinovka) počas celého pobytu. Týždenný jedálny lístok bude vyvesený na nástenke v mieste konania. Deti sa stravujú priamo v priestoroch Domu kultúry Vajnory, stravu dodáva zmluvný partner organizátora. Objednávateľ má možnosť vybrať pre dieťa stravu z týchto dostupných možností: normálna, vegetariánska, bezlepková, bezlaktózová. Za vegetariánsku, bezlepkovú a bezlaktózovú stravu je k cene za tábor pripočítaný doplatok 5,00€/turnus. V prípade iných potravinových obmedzení alebo požiadaviek mimo ponúkaných možností je potrebné deťom pribaliť vlastnú stravu, ktorú si dieťa prinesie denne so sebou.

14. Povinné doklady - objednávateľ je povinný pred nástupom dieťaťa do tábora priniesť vyplnené a podpísané:

 • Prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa (nie staršie ako 1 deň)
 • Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa / Splnomocnenie, že dieťa môže odísť samé domov
 • Kópia preukazu poistenca

Tlačivá obdrží objednávateľ od organizátora e-mailom. V prípade, ak uvedené doklady nebudú pred nástupom dieťaťa do tábora organizátorovi odovzdané, organizátor má právo dieťa do tábora neprijať.

15. Zdravotné a iné obmedzenia dieťaťa - objednávateľ je povinný písomne (v registrácii aj vo vyhlásení o zdravotnom stave dieťaťa) informovať organizátora o všetkých zdravotných obmedzeniach dieťaťa, ochoreniach, alergiách a užívaných liekoch. Organizátor nezodpovedá za škodu na zdraví ani inú vzniknutú škodu v prípade, ak objednávateľ neposkytol organizátorovi všetky relevantné informácie týkajúce sa dieťaťa, jeho zdravotného stavu, fyzických a psychických obmedzení, alergií, užívaných liekoch alebo iných limitoch dieťaťa. Lieky sa v tábore deťom nepodávajú.

16. Ranný príchod detí - objednávateľ sa zaväzuje priviesť dieťa do tábora na miesto konania a to v čase medzi 8:00 - 8:30 hod. a potvrdiť príchod dieťaťa vedúcemu tanečného tábora. Vedúci tábora poznačí príchod dieťaťa v prezenčnej listine.

17. Odchod detí - objednávateľ je povinný vyzdvihnúť dieťa z tábora na mieste a v čase podľa denného programu tábora (o 16.30 hod.) a písomne potvrdiť odchod dieťaťa u vedúceho tanečného tábora. Akákoľvek zmena hodiny nástupu alebo vyzdvihnutia dieťaťa bude objednávateľovi oznámená písomne, resp. telefonicky na číslo uvedené v prihláške. V prípade, ak si objednávateľ nevyzdvihne dieťa najneskôr do konca času uvedeného v programe ako čas odchodu dieťaťa, má organizátor nárok na zaplatenie pokuty vo výške 10,00 € za každých aj začatých 30 minút omeškania s vyzdvihnutím dieťaťa po skončení času uvedeného v programe ako čas odchodu dieťaťa. Dieťa môže samostatne odísť z tábora len s písomným súhlasom rodiča/zákonného zástupcu. Písomný súhlas je potrebné odovzdať vedúcemu tábora pred nástupom dieťaťa do tábora.

18. Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z tábora - v prípade, ak rodič/zákonný zástupca poverí inú osobu na prevzatie dieťaťa z tábora, je objednávateľ povinný napísať pre túto osobu splnomocnenie a odovzdať ho pred nástupom dieťaťa do tábora vedúcemu tábora. 

19. Táborový poriadok - objednávateľ berie na vedomie, že vzhľadom k tomu, že v detských táboroch ide o organizovaný pobyt, všetci účastníci sú povinní sa podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. Deti budú vedené k dodržiavaniu pravidiel slušnosti, poriadku, spolupráce, vzájomného rešpektu a úcte, k dodržiavaniu pokynov vedúcich a pod. Táborový poriadok bude vyvesený na nástenke v mieste konania.

20. Porušovanie táborového poriadku - v prípade hrubého nerešpektovania vedúcich a/alebo iného porušenia táborového poriadku sa táto skutočnosť považuje za dôvod na vylúčenie dieťaťa z tábora a organizátor má nárok na zaplatenie pokuty vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi skutočne zaplatenou cenou za tábor a spotrebovanou sumou ceny za tábor, s ohľadom na už strávený čas dieťaťa v tábore. V prípade, ak nastane takáto skutočnosť, dieťa bez nároku na vrátenie ceny za tábor pobyt ukončí a rodičia sú povinní bez zbytočného odkladu na základe telefonickej výzvy zo strany organizátora prísť dieťa vyzdvihnúť.

21. Objednávateľ prihlásením dieťaťa do tábora vyhlasuje, že dieťa má osvojené základné hygienické a sociálne návyky, je schopné stráviť deň v kolektíve detí, bez prítomnosti svojich rodičov.

22. Cennosti a predmety vyššej hodnoty - organizátor neodporúča, aby mali deti pri nástupe do tábora akékoľvek cennosti alebo predmety vyššej hodnoty. Organizátor nezodpovedá za stratu, zničenie alebo poškodenie vecí, ktoré neboli organizátorom určené ako veci potrebné na absolvovanie programu tábora. V prípade, ak je nevyhnutné, aby dieťa malo pri sebe cennosť alebo predmet vyššej hodnoty, objednávateľ sa zaväzuje pri nástupe dieťaťa do tábora uschovať tieto u organizátora na základe podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

23. Zmena programu a miesta konania - organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu tábora a miesta jeho konania, a to v prípade nevhodného počasia na vykonanie plánovanej aktivity alebo v prípade prekážky na strane zmluvného partnera organizátora. V prípade, ak nastane takáto skutočnosť, organizátor sa zaväzuje zabezpečiť náhradný program a miesto konania tanečného tábora na takej úrovni, aby svojou povahou zodpovedal obsahu objednávky zo strany objednávateľa. Každú takúto zmenu je organizátor povinný v dostatočnej lehote a primeraným spôsobom oznámiť objednávateľovi.

24. Zrušenie turnusu - organizátor si vyhradzuje právo na zrušenie turnusu, a to v prípade ak:

 • a) je obsadenosť turnusu tanečného tábora nedostatočná a/alebo z iných dôležitých organizačných alebo prevádzkových dôvodov alebo
 • b) existujú iné nepredvídateľné skutočnosti ako je nebezpečenstvo šírenia nákazy, živelné pohromy, a pod.

V takomto prípade má objednávateľ právo na vrátenie zaplatenej ceny za tanečný tábor v nespotrebovanej časti.

 • V prípade zrušenia turnusu z dôvodu podľa písm. a) tohto odseku je organizátor povinný informovať objednávateľa o tejto skutočnosti písomne (formou e-mailu), a to minimálne 3 pracovné dni pred nástupom na tanečný tábor.
 • V prípade zrušenia turnusu podľa písm. b) tohto odseku je organizátor povinný informovať objednávateľa primeranou formou a v čo najkratšej lehote, ktorá vzhľadom na okolnosti môže byť kratšia ako 3 pracovné dni pred nástupom na tanečný tábor.

25. Zrušenie účasti objednávateľom - objednávateľ je oprávnený aj bez udania dôvodu písomne zrušiť účasť dieťaťa v tábore - najneskôr jeden deň pred dňom stanoveným ako začiatok turnusu a to zaplatením odstupného (storna):

 • vo výške 20 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote viac ako 14 dní pred nástupom na tanečný tábor,
 • vo výške 50 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote 2 - 14 dni pred nástupom na tanečný tábor,
 • vo výške 100 % z ceny tábora v prípade, ak k zrušeniu účasti došlo v lehote menej ako 2 dni pred dňom nástupu na tanečný tábor.

26. V prípade, ak dieťa nenastúpi do tanečného tábora z iného dôvodu ako z dôvodu uvedeného v ods. 27. týchto všeobecných podmienok tábora, má organizátor nárok na zaplatenie pokuty vo výške podľa ods. 25. týchto všeobecných podmienok tábora.

27. Neúčasť zo zdravotných dôvodov - organizátor sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi 80% ceny za tanečný tábor v prípade, ak objednávateľ predloží lekársku správu o zdravotnom stave dieťaťa, ktorá neumožňuje jeho nástup do tanečného tábora zo zdravotných dôvodov. Objednávateľ si vo vlastnom záujme môže vopred individuálne vybaviť poistenie storno poplatkov.

28. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok účasti na tanečnom tábore, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.3.2024.

PRÍLOHA č. 1 k Registrácii - Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby