TÁBORY 2023

Ďakujeme za vydarený 9. ročník!

Informácie k táborom 2024 budú známe predbežne v marci/apríli 2024. Sledujte prosím našu stránku na facebooku a Instagrame tabor_lucnica.

Ďakujeme za Vašu priazeň!


Tábor pre deti od 7 - 12 rokov je určený deťom, ktoré majú záujem o ľudový tanec a o účasť v tanečnom tábore. Uprednostňujeme deti z DFS a deti, ktoré majú absolvovaný 1. ročník ZŠ.

Tábor pre deti od 13 - 16 rokov je určený pre tanečníkov z folklórnych súborov, ktorí majú záujem zdokonaliť sa v tanečných technikách, naučiť sa nové tanečné kroky alebo sa pripraviť na konkurz do mládežníckych folklórnych súborov. Tábor nie je určený pre deti, ktoré s ľudovým tancom iba začínajú alebo sa mu aktívne nevenujú.

REGISTRÁCIA 2023

Z registrovaných záujemcov je robený výber detí podľa kritérií stanovených organizátorom (viac informácií k výberu detí tu). Pred vyplnením registrácie sa oboznámte prosím s podmienkami účasti, ku ktorým udeľujete odoslaním registrácie súhlas: Všeobecné obchodné podmienky účasti na tanečnom tábore a Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby - Príloha č. 1 k Registrácii.

* Zákonný zástupca/rodič svojím podpisom v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník udeľuje súhlas s vyhotovením a použitím zvukových, zvukovo-obrazových a obrazových záznamov, týkajúcich sa jeho dieťaťa, vyhotovených počas pobytu dieťaťa v tanečnom tábore. Zároveň udeľuje súhlas, aby sa tieto zvukové, zvukovo-obrazové a obrazové záznamy, týkajúce sa dieťaťa zverejnili za účelom prezentácie tábora na webovom sídle organizátora (Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa). Zákonný zástupca/rodič berie na vedomie, že tieto súhlasy platia až do ich odvolania.

** Zákonný zástupca/rodič odoslaním Registrácie potvrdzuje, že súhlasí so spracúvaním osobitnej kategórie osobných údajov maloletej osoby v rozsahu údajov týkajúcich sa zdravia a zdravotnej spôsobilosti maloletej osoby v rozsahu uvedenom v tejto Registrácii, občianskym združením Tanečná škola profesora Štefana Nosáľa, so sídlom: Baničova 38, 831 07 Bratislava, IČO: 52396398, v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"), za primeraného použitia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), kedy Spoločnosť ako prevádzkovateľ bude spracúvať predmetné osobné údaje dotknutej osoby a to na právnom základe, ktorým je tento súhlas, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti dieťaťa na dennom tanečnom tábore, za účelom zabezpečenia vhodnej stravy dieťaťa v prípade potravinovej alergie dieťaťa, ako aj za účelom zabezpečenia vhodných opatrení pri iných alergií dieťaťa. Zákonný zástupca/rodič maloletej osoby si je vedomý tej skutočnosti, že tento súhlas je platný po dobu do jeho odvolania. Zákonný zástupca/rodič berie na vedomie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov uvedené v Prílohe č. 1 tejto Registrácie (Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby)